Общи условия

Настоящата страница (уебсайт) е собственост на Сифлекс ЕООД. Ползвайки този уебсайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Уебсайтът www.siflex.eu е създаден с информативна цел и предоставя основна информация за Сифлекс ЕООД, за продукти и услуги предоставяни от Сифлекс ЕООД, предназначени за търговски взаимоотношения с корпоративни клиенти.

Авторско право

Съдържанието на този уебсайт е предмет на авторското право. Същото принадлежи на Сифлекс ЕООД, с всички запазени права и законни последици. Нерегламентираното използване на каквато и да е част от сайта, представлява закононарушение, и може да бъде търсена отговорност съгласно действащото българско законодателство. Забранено е да се копира, променя, показва, предава, продава или по какъвто и да било друг начин да се разпространява информацията (или части от нея), за всички останали случаи, е необходимо предварителното писмено съгласие на Сифлекс ЕООД.

Ограничения на отговорността

Сифлекс ЕООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на www.siflex.eu . Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство „във вида, в който е“, „такава, каквато е“ и „когато е налична“ без каквато и да било гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Потребителят сам е отговорен за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Сифлекс ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

Защита на личните данни

Когато посетите уебсайта на „Сифлекс“ ЕООД, уеб сървърът автоматично записва името на вашия интернет доставчик и на интернет страницата, от която ни посещавате. Допълнителни лични данни се съхраняват, само ако доброволно ги предоставите. Ние гарантираме неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция. „Сифлекс“ ЕООД ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Промени

Сифлекс ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.